Polityka prywatności

Polityka Prywatności Dźwig Polska

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021

Podmiot zarządzający Stroną: Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wojska Polskiego 49A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000801639, NIP: 8792618658, kapitał zakładowy: 10 500,00 złotych (dalej jako „Dźwig Polska”).

Dziękujemy za odwiedzenie jednej ze stron internetowych Grupy Schindler („Strony”) należącej do Schindler Holding Ltd. i/lub jej podmiotów powiązanych oraz za Twoje zainteresowanie produktami i usługami świadczonymi przez Dźwig Polska.

1. Wstęp

Dążymy do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników, klientów i dostawców, a także ich przedstawicieli w zakresie wszelkich produktów, usług, aplikacji i stron internetowych dostarczanych przez Dźwig Polska, działając w charakterze administratora w rozumieniu właściwych przepisów o ochronie danych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO“).

2. Cel istnienia Stron

Strony dostarczają informacji na temat Dźwig Polska

Strony dostarczają ogólnej wiedzy na temat Dźwig Polska, produktów, rozwiązań, usług, możliwości rozwoju kariery, a także publikowane są za ich pośrednictwem informacje dla inwestorów.

Niektóre Strony zawierają specjalne formularze, za pośrednictwem których odwiedzający Stronę może zwrócić się o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i usług Dźwig Polska.

Informacja o czynnościach przetwarzania w związku z działalnością rekrutacyjną udostępniana jest niezależnie, w trakcie poszczególnych procesów rekrutacyjnych.

3. Cel niniejszej Polityki Prywatności Dźwig Polska

Niniejsza Polityka Prywatności Dźwig Polska („Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi.

Podejście Dźwig Polska do danych osobowych wynika z dostosowania do właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. W tym celu powstała Polityka Prywatności. Opisuje ona, w jaki sposób pozyskujemy dane oraz następnie przetwarzamy dane w sytuacji, gdy (i) odwiedzasz Strony lub (ii) korzystasz z usług dostarczanych przez Dźwig Polska.

Polityka Prywatności wskazuje kategorie danych osobowych pozyskiwanych przez Dźwig Polska, sposoby ich pozyskiwania oraz podstawy prawne i cele, w których Dźwig Polska może z nich korzystać, przekazywać lub ujawniać.

Sformułowanie „dane osobowe” na potrzeby Polityki Prywatności oznacza wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Opis przetwarzania danych osobowych zawarty w Polityce Prywatności nie ma charakteru wyczerpującego. Nie wykluczamy, że inne dokumenty (w tym dotyczące ochrony danych osobowych, Ogólne Warunki , Warunki udziału lub podobne dokumenty) mogą znaleźć zastosowanie w określonych okolicznościach.

Gdy przekazujesz nam dane osobowe innych osób

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (np. członków rodziny, kolegów z pracy), Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że te osoby zapoznały się z niniejszą Polityką Prywatności oraz że jesteś uprawniony do przekazania nam tych danych i dane te są prawidłowe.

4. Kontakt z nami

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące Polityki Prywatności, swoich danych osobowych lub ochrony danych w Dźwig Polska, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Dźwig Polska Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 49A, 87-100 Toruń
Telefon: +48 22 54 92 100
Adres e-mail: ……………@schindler.com

5. W jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe

Kiedy, jak i jakiego rodzaju dane osobowe pozyskujemy

Podejście Dźwig Polska do danych osobowych wynika ze stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe w wyniku naszych praktyk biznesowych, także dzięki korzystaniu przez Ciebie z naszych Stron.

Niektóre Strony zawierają specjalne formularze, za pośrednictwem których możesz prosić o więcej informacji na temat produktów i usług Dźwig Polska. Gdy wysyłasz takie zapytanie lub podajesz Dźwig Polska informacje drogą elektroniczną w jakikolwiek sposób (np. formularz online, e-mail, ankieta dla klienta, formularz opinii, udział w konkursach), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, w tym między innymi: imienia, nazwiska, tytułu, nazwy reprezentowanego podmiotu, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, reprezentowanej branży.

Możemy pozyskiwać dane Twojego sprzętu i konta

Możesz również dostarczyć nam dane dotyczące swojego sprzętu, konta klienta lub dostawcy, itp. Te dane w wielu przypadkach będą podlegać uznaniu za dane osobowe w rozumieniu Polityki Prywatności i przepisów o ochronie danych. Jeżeli zdecydujesz się odmówić podania nam danych osobowych, o które Ciebie prosimy, to uzyskanie dostępu lub używanie pewnych elementów, usług lub funkcji Stron oraz udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytania może być niemożliwe.

Możemy automatycznie rejestrować pewne informacje techniczne

Wskutek korzystania z naszych Stron pewne informacje techniczne i inne zostają w sposób automatyczny ujawnione przez Twój komputer i są rejestrowane przez nas (takie jak Twój adres internetowy, rodzaj wyszukiwarki, strona, która przekierowała Cię do naszej Strony oraz inne dane, wskazane w Polityce Ciasteczek dostępnej na naszych Stronach) do celów operacyjnych i związanych z bezpieczeństwem oraz w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych Stron. Zobacz również Sekcję 15 Polityki Prywatności „Ciasteczka i inne sposoby identyfikacji”.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz cele i podstawy ich przetwarzania

Zapoznaj się z poniższą tabelą, by zobaczyć, jakie kategorie danych osobowych, na jakich podstawach i do jakich celów przetwarzamy (używamy, przechowujemy, udostępniamy, itp.)

Cel Kategorie danych osobowych Podstawy prawne
Gdy subskrybujesz newsletter 

Pozyskiwane dane osobowe umożliwiają nam wysyłanie do Ciebie newslettera, abyś był na bieżąco w kwestiach związanych z naszymi produktami i usługami.

Imię i nazwisko, nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacja o Twoim zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Jednak brak wyrażenia zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożliwością świadczenia usług w postaci wysyłania newslettera.

Gdy składasz prośbę o kontakt 

Pozyskiwane dane osobowe umożliwiają nam przetwarzanie Twoich zapytań i udzielanie na nie odpowiedzi.

 Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacja i Twojej prośbie o kontakt Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Gdy składasz zapytanie (np. w przypadku pytań mediów) 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na przetwarzanie Twojego zapytania i na udzielenie odpowiedzi na nie.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacja i Twoim zapytaniu Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Gdy zakładasz konto na naszych Stronach 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na stworzenie i prowadzenie konta dla Ciebie na naszych Stronach.

Imię i nazwisko, nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu, przydzielony Ci numer konta i wprowadzone przez Ciebie hasło Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

W każdej chwili możesz zamknąć swoje konto.

Gdy aplikujesz o pracę 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej.

Więcej informacji możesz znaleźć pod linkiem prowadzącym na Stronę dotyczącą zatrudnienia na której zamieściliśmy ogłoszenie o pracę.

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  inne dane osobowe zawarte w Twoim podaniu, CV, certyfikatach, dyplomach i innych dokumentach, które dołączysz do swojego podania Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych, 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Gdy dzwonisz do naszego call center w sytuacjach awaryjnych 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na komunikację z Tobą i przydzielenie konserwatorów (pogotowia dźwigowego). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu, z którym Dźwig Polska zawarł umowę serwisową w celach związanych z weryfikacją zasadności zgłoszenia i rozliczenia zrealizowanej usługi. Możemy nagrywać fragment komunikacji w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa.

Imię i nazwisko, miejsce, numer telefonu,, inne informacje potrzebne do odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i przydzielenie  konserwatorów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Gdy dzwonisz do naszego call center z ogólnymi zapytaniami 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na przetwarzanie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi.

Imię i nazwisko, nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacja o Twoim zapytaniu oraz o produkcie lub usłudze, które są jego przedmiotem Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. obrona, ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu.

Gdy uczestniczysz w badaniach opinii klientów 

Pozyskiwane dane osobowe pozwalają nam na odebranie Twojej opinii o naszych produktach i usługach, co umożliwi nam ocenę, analizę i ulepszenie naszych produktów i usług oraz rozwój personelu.

Imię i nazwisko, nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu, Twoja opinia o naszych produktach i usługach Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na uzasadniony interes Dźwig Polska (np. ulepszanie produktów, prowadzenie statystyk, ocena  pracowników)
Gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingowych 

Dane osobwe, które pozyskujemy i przetwarzamy umożliwiają nam oferowanie naszych produktów i usług oraz wykonywanie związanych z tym działań, np. Kierowanie zaproszeń na różne wydarzenia drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

Imię i nazwisko, nazwa spółki, funkcja, adres, adres email, numer telefonu i ewentualne, inne dane wymagane do celów marketingowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do oferowania naszych produktów i usług.

7. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji automatycznych i nie profilujemy

Nie zamierzamy używać Twoich danych osobowych pozyskanych od Ciebie do procesów wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Oprócz tego nie zamierzamy przetwarzać Twoich danych osobowych automatycznie w celu ustalenia i oceny niektórych czynników osobowych, w tym w szczególności w celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dźwig Polska podejmuje wszelkie rozsądne środki, by przetwarzanie danych do celów wskazanych w Polityce Prywatności odbywało się przez możliwie najkrótszy czas. Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak to konieczne:

  • do celów, w których je pozyskaliśmy; w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Ciebie zgoda – nie dłużej, niż do czasu jej wycofania;
  • do wykonania naszych obowiązków umownych, tj. przez czas trwania relacji biznesowej lub pracowniczej (od początku tej relacji, przez czas jej trwania, aż do momentu jej zakończenia) – nie dłużej jednak, niż do czasu przedawnienia się roszczeń, które mogą nam przysługiwać lub przysługiwać przeciwko nam; w przypadku dokumentacji pracowniczej – nie dłużej niż 50 lat od dnia jej wytworzenia;
  • do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych celów związanych z przetwarzaniem, jak również dłużej w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi zatrzymywania danych i udokumentowaniem tych obowiązków – do czasu realizacji tych celów lub ustania lub wypełnienia obowiązków.

Dane osobowe mogą być również przechowywane:

  • przez okres, w którym możliwe jest skierowanie roszczeń przeciwko Dźwig Polska,
  • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub
  • jeżeli uzasadniony interes wymaga dalszego przechowywania (np. dla celów dowodowych).

Gdy tylko Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne, zostaną usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

9. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom (w ramach/poza EOG)

Kto ma dostęp do Twoich danych

W przypadku uzasadnionego treścią przepisów obowiązującego prawa wystawienia nakazu przeszukania, wezwania lub polecenia sądu/innego uprawnionego organu, możemy udzielić dostępu uprawnionym podmiotom do wszelkich informacji dostarczonych Dźwig Polska w celu zapewnienia zgodności z tymi procedurami i zabezpieczenia naszych praw i własności. Jeżeli jest to uzasadnione, możemy również udzielić dostępu do tych informacji w sytuacjach wyjątkowych, jak choćby w przypadku, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego osoby.

Ponadto, Dźwig Polska zastrzega prawo do ujawnienia wszelkich informacji uzyskanych od Ciebie lub o Tobie osobom trzecim w przypadku fuzji, przejęcia, upadłości lub sprzedaży całego majątku Dźwig Polska.

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom powiązanym z Dźwig Polska oraz podmiotom trzecim spoza Dźwig Polska

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom z Grupy Schindler, jak również podmiotom trzecim, którym Dźwig Polska zleci w całości lub w części ich przetwarzanie. Może to dotyczyć przykładowo dostawców e-marketingu, hostingu, wsparcia technicznego, jak również innych istotnych zadań.

Podmioty, o których mowa wyżej, będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie do celów wskazanych w Polityce Prywatności i są zobowiązane dostosować się do jej treści. Są one uprawnione do przetwarzania danych osobowych w taki sam sposób jak Dźwig Polska.

Twoje dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Dźwig Polska (np. usługi prawne, marketingowe, księgowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia tych usług).

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Z uwagi na fakt, że Dźwig Polska należy do grupy kapitałowej spółek o globalnym zasięgu, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów o innym poziomie ochrony danych, niż występujący w kraju, w którym podałeś swoje dane. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów spoza EOG, Dźwig Polska systematycznie zapewnia stosowanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia takich danych osobowych przy pomocy zatwierdzonych środków (np. korzystanie ze standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską i dostępnych na stronie internetowej ec.europa.eu). Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z Dźwig Polska przy pomocy niżej zamieszczonych danych kontaktowych.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych

Jeżeli inaczej nie wynika z Polityki Prywatności albo innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w określonych okolicznościach, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie licencjonujemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom spoza Dźwig Polska.

10. Twoje prawa

Jak uzyskasz dostęp do swoich danych osobowych i jak skorzystasz z innych przysługujących Ci praw

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, mogą przysługiwać Ci niektóre lub wszystkie wymienione prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz wykonywać te prawa, kierując żądanie na następujący adres e-mail ………………@schindler.com

Konieczne może być przekazanie informacji osobistych na Twój temat oraz innych środków, które pozwolą zweryfikować Twoją tożsamość (np. kopia dowodu osobistego lub prawa jazdy). Jeżeli żądanie zostanie skierowane przez osobę inną niż Ty, zostanie ono odrzucone, chyba że ta osoba wykaże swoje uprawnienie do skierowania takiego żądania.

Miej na uwadze, że Dźwig Polska może odrzucić żądania wykraczające poza ramy danego prawa lub polegające na nieprawidłowym korzystaniu z tego prawa.

Miej również na uwadze, że niektóre spośród tych praw mogą być ograniczone w sytuacjach, gdy Dźwig Polska posiada nadrzędny interes lub prawny obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Prawo dostępu do danych osobowych i prawo przenoszenia danych osobowych

Może przysługiwać Tobie prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Dźwig Polska przetwarza dane osobowe w odniesieniu do Ciebie, a jeżeli tak, to będzie przysługiwać Tobie również prawo otrzymania kopii tych danych. W razie potrzeby możesz uzyskać dodatkowe kopie, przy czym możemy w takiej sytuacji ustalić opłatę w rozsądnej wysokości.

W przypadku określonych rodzajów danych osobowych, może przysługiwać Ci również prawo do ich przenoszenia.

2. Prawidłowość danych: prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych

Może przysługiwać Tobie prawo do sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami prawa. Prawo do usunięcia danych osobowych doznaje licznych wyjątków, w tym zwłaszcza w zakresie obrony przed roszczeniami, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków nałożonych mocą przepisów prawa.

3. Ograniczenie przetwarzania: prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu oraz do wycofania zgody

Może przysługiwać Tobie prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, do którego zastosujemy się, jeżeli opieramy się na własnym lub cudzym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wskazać stosowną podstawę prawną przetwarzania Twoich danych.

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w każdej chwili.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, masz prawo do wycofania zgody w każdej chwili (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody).

4. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Może przysługiwać Tobie prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca Twojego stałego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

11. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych

Zależy nam na bezpieczeństwie pozyskiwanych danych osobowych i w tym celu wdrożyliśmy odpowiednie polityki bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne, które mają na celu chronić informacje dotyczące Twojej osoby przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną zmianą lub nieuzasadnionym zniszczeniem lub ich utratą.

Wszyscy nasi pracownicy, partnerzy, konsultanci, wykonawcy i podmioty przetwarzające (tj. podmioty, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu do wyżej wskazanych celów), posiadające dostęp do Twoich danych i są zaangażowane w ich przetwarzanie, podlegają obowiązkowi utrzymaniu danych w poufności.

12. Dane osobowe dzieci

Nie zbieramy danych osobowych od dzieci

Dźwig Polska nie pozyskuje świadomie danych od dzieci. W razie powzięcia przez Dźwig Polska informacji, że dane osobowe pochodzą od dziecka, Dźwig Polska podejmie uzasadnione starania, by usunąć takie dane ze swoich zasobów.

13. Linki do innych stron

Możemy udostępniać linki do stron nienależących do Grupy Schindler

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie jedynie do Stron i nie obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych podmiotów trzecich. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jednak, z uwagi na naturę Internetu, nie możemy gwarantować standardów ochrony danych na takich stronach ani przyjmować odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych innych niż Strony.

Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania do żadnej ze stron internetowych, do której umieszczamy linki na Stronach, jeżeli jest to strona internetowa nienależąca do Dźwig Polska. Otwierając jakiekolwiek linki, zachowaj ostrożność i zapoznaj się z politykami prywatności danych stron internetowych.

14. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

W jaki sposób używamy zakładek społecznościowych (np. Facebook, Twitter lub LinkedIn)

Jeżeli korzystasz z zakładki społecznościowej, będziesz wysyłać możliwe do zidentyfikowania informacje na określoną platformę społecznościową. Jakiekolwiek komentarze lub aktywność osób używających zakładek mediów społecznościowych nie podlega kontroli ani zatwierdzeniu przez Dźwig Polska, w związku z czym Dźwig Polska nie ponosi za nie odpowiedzialności. Osoby udostępniające treści Dźwig Polska za pośrednictwem zakładek mediów społecznościowych nie są upoważnione do wypowiadania się w imieniu lub reprezentowania Dźwig Polska. Poglądy i opinie tych osób powinny być postrzegane jako ich własne, nie zaś jako prezentowane przez Dźwig Polska.

Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania do żadnej ze stron do której udostępniono link a nienależącej do Dźwig Polska. Otwierając linki do innych stron, powinieneś zachować ostrożność i zapoznać się z politykami prywatności danej strony.

Postanowienia Ogólnych Warunków i Polityki Prywatności, dotyczące linków do innych stron internetowych, znajdują również zastosowanie do zakładek społecznościowych.

Strony internetowe osób trzecich i platformy społecznościowe mogą pozyskiwać Twoje dane osobowe

15. Ciasteczka i inne sposoby identyfikacji

Czym są ciasteczka

Ciasteczka są małymi plikami przechowywanymi przez stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego. Znajdują szerokie zastosowanie w celu umożliwienia stronom internetowym funkcjonowania lub zwiększenia efektywności ich funkcjonowania, jak również stosuje się je w celu zbierania informacji dla właścicieli stron internetowych.

Jak korzystamy z ciasteczek

Nasze strony internetowe korzystają z ciasteczek, znaczników pikselowych i innych sposobów identyfikacji, jak również z lokalnej pamięci masowej (tutaj łącznie zwane „Ciasteczkami”) w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników Stron. Oprócz tego umożliwia to m.in. ulepszanie naszych Stron i świadczonych przez nas usługi.

Więcej o Ciasteczkach stosowanych na naszych Stronach możesz dowiedzieć się czytając naszą Politykę Ciasteczek .

16. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Polityki Prywatności w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Zmiany zostaną zakomunikowane zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jesteśmy w stanie spełnić każde życzenie naszych Klientów!

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad działalnością spółek średniej wielkości niezbędne jest nadanie im odpowiedniej struktury organizacyjno-funkcjonalnej.
W zakresie konserwacji naszym priorytetem jest spełnienie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Przepisy określają zakres przeglądów oraz ich cykliczność - minimum raz na 30 dni.
Struktura funkcjonalna naszej spółki to wyspecjalizowane służby:
Konserwacyjne
Zlokalizowane bezpośrednio w terenie, wyposażone w środki łączności i odpowiedni sprzęt techniczny
Zaopatrzeniowe
Magazyn główny oraz magazyny pomocnicze zlokalizowane w miejscu siedziby ekip
Pogotowie techniczne
Całodobowe pogotowie techniczne pełnione jest przez pary uprawnionych dyżurnych konserwatorów