Serwis i konserwacja

Czynności konserwatorskie zawsze uwzględniają wytyczne producenta zawarte w instrukcji, jednak ich zakres może zostać rozszerzony po dokonaniu indywidualnych ustaleń z naszymi Klientami.
Świadczenie przez naszą firmę usług konserwacji urządzeń transportu bliskiego oparte jest przede wszystkim na powszechnie obowiązujących przepisach prawnych uregulowanych w ustawie z dnia 21-12-2000 r. o dozorze technicznym oraz w aktach wykonawczych.

Czynności konserwatorskie zawsze uwzględniają wytyczne producenta zawarte w instrukcji, jednak ich zakres może zostać rozszerzony po dokonaniu indywidualnych ustaleń z naszymi Klientami.

Do ekip konserwatorskich należy w szczególności:

 • Przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
 • Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:
  a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,
  b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
  d) prawidłowości obsługi UTB;
 • Sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:
  a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
  b) toru jezdnego dźwignic szynowych,
  c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
 • Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;
 • Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;
 • Bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

Montaż nowych urządzeń

Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji urządzeń dźwigowych. Nasze windy wyróżniają się nowoczesną technologią, estetycznym wyglądem oraz praktycznym i eleganckim designem. Dla każdego klienta możemy dostarczyć rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Modernizacja

Inwestycja w wymianę windy lub dobudowę szybu jest opłacalna, ponieważ pozwala na utrzymanie, a nawet zwiększenie wartości budynku. Dzięki modernizacji, budynek może przyciągnąć większą liczbę najemców i zwiększyć swoją atrakcyjność rynkową.

Konserwacja wind

Regularna konserwacja wind jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i długiej żywotności urządzeń. Zatrudniamy ponad 70 wyspecjalizowanych pracowników, którzy dbają o urządzenia naszych klientów.

Zobacz nasze realizacje!

Jesteśmy w stanie spełnić każde życzenie naszych Klientów!

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad działalnością spółek średniej wielkości niezbędne jest nadanie im odpowiedniej struktury organizacyjno-funkcjonalnej.
W zakresie konserwacji naszym priorytetem jest spełnienie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Przepisy określają zakres przeglądów oraz ich cykliczność - minimum raz na 30 dni.
Struktura funkcjonalna naszej spółki to wyspecjalizowane służby:
Dyspozytorskie
Całodobowa łączność z dyspozytorami pogotowia dźwigowego
Konserwacyjne
Zlokalizowane bezpośrednio w terenie, wyposażone w środki łączności i odpowiedni sprzęt techniczny
Zaopatrzeniowe
Magazyn główny oraz magazyny pomocnicze zlokalizowane w miejscu siedziby ekip
Pogotowie techniczne
Całodobowe pogotowie techniczne pełnione jest przez pary uprawnionych dyżurnych konserwatorów