Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej Dźwig Polska
Ostatnia aktualizacja:…………………………….
Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Wojska Polskiego 49A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000801639, NIP: 8792618658, kapitał zakładowy: 10 500,00 złotych (dalej jako „Dźwig Polska”).
Dziękujemy za odwiedzenie jednej ze stron internetowych Grupy Schindler („Strony”) należącej do Schindler Holding Ltd. i/lub jej podmiotów powiązanych oraz za Twoje zainteresowanie produktami i usługami świadczonymi przez Dźwig Polska.

1. Wstęp

Zasady dostępu i korzystania ze Stron wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej Dźwig Polska („Ogólne Warunki”), Polityki Prywatności Strony Internetowej Dźwig Polska, Polityki Ciasteczek Schindler oraz właściwych przepisów prawa.

2. Dostęp i akceptacja

2.1. Uzyskując dostęp i wyszukując Strony, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze Stron jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.
2.2. Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron.
2.3. Dźwig Polska nie daje gwarancji, że Strony lub jakiekolwiek znajdujące się na nich treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do nich utrudniony.
2.4. Dostęp do naszych Stron jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.
2.5. Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.
2.6. Nie ponosimy odpowiedzialności również za informacje przekazywane za pośrednictwem Stron, jak również nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji prowadzonych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

3. Cel istnienia Stron

3.1. Zawartość i dane publikowane na Stronach mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
3.2. Informacje na temat produktów i usług mogą odnosić się do konkretnych regionów geograficznych i określonych rynków. Jednakże odniesienie się do danego produktu lub usługi na Stronach nie jest jednoznaczne z tym, że jest on lub będzie dostępny na Twoim obszarze.

4. Korzystanie przez Ciebie ze Stron

4.1. Możesz używać Stron jedynie dla celów zgodnych z prawem.
4.2. Zabronione jest używanie Stron:
w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania, używania lub ponownego używania treści niezgodnych z Ogólnymi Warunkami;
do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo Stron.
4.3. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.
4.4. Zgadzasz się również:
nie reprodukować, nie duplikować, nie kopiować i nie sprzedawać jakichkolwiek elementów naszych Stron z naruszeniem Ogólnych Warunków;
nie uzyskiwać dostępu w sposób nieuprawniony, nie wpływać, nie uszkadzać oraz nie zakłócać działania jakiejkolwiek części naszych Stron, sprzętu lub sieci, gdzie przechowywane są nasze Strony, jakiegokolwiek oprogramowania używanego do obsługi naszych Stron lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania, będących własnością lub używanych przez podmioty trzecie.

5. Brak ofert na Stronach

5.1. Informacje zawarte na Stronach nie stanowią oferty składanej przez Dźwig Polska w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5.2. Schindler zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek zapytań składanych na podstawie zawartości Stron, poczytywanych przez autora zapytania jako oferta.
5.3. Zamówienia na produkty Dźwig Polska nie mogą być składane na Stronach.

6. Brak odpowiedzialności

6.1. Jakakolwiek odpowiedzialność Dźwig Polska za szkody związane z dostępem lub korzystaniem ze Stron powstaje jedynie wówczas, gdy powstały one z winy umyślnej Dźwig Polska.
6.2. Dźwig Polska w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za, utracone korzyści, przewidywane oszczędności, utratę danych, naruszenie ciągłości działalności gospodarczej, utratę renomy, roszczenia osób trzecich, szkodę spowodowaną opóźnieniem albo za straty moralne.
6.3. Dźwig Polska w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy i inne oprogramowanie, przez dostęp do materiałów zawartych na Stronach lub ich pobieranie. Jeżeli decydujesz się na pobranie materiałów ze Stron, robisz to na własne ryzyko.

7. Brak gwarancji

7.1. Pomimo że Dźwig Polska podejmuje rozsądne starania, by zapewnić dokładność i aktualność zawartości, niewykluczone jest zaistnienie niedokładności lub błędów natury typograficznej. Zawartość i informacje na Stronach są udostępniane „jak są” i „w miarę dostępności”, bez składania jakichkolwiek gwarancji i oświadczeń.
7.2. Dźwig Polska wyklucza jakiekolwiek wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia, w tym również gwarancje wartości handlowej, przydatności do poszczególnych celów – w granicach, w jakich jest to możliwe na podstawie przepisów prawa.
7.3. W szczególności, Dźwig Polska wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do terminowości, dokładności, jakości, kompletności czy istnienia zawartości i informacji prezentowanych na Stronach.
7.4. W szczególności, Dźwig Polska wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do technicznej dostępności, dopasowania czy bezbłędności Stron.
7.5. W szczególności, Dźwig Polska wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia, w myśl których korzystanie przez Ciebie z zawartości i informacji prezentowanych na Stronach nie naruszy uprawnień podmiotów trzecich.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1. Strony i ich zawartość chronione są przy pomocy praw autorskich oraz innych praw. Dźwig Polska jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnych przysługujących w odniesieniu do Stron lub ich zawartości. Utwory, znaki towarowe, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe ukazywane na Stronach są zarejestrowane i chronione przez prawo autorskie i prawo traktatowe na całym świecie.
8.2. Posiadanie dostępu do Stron nie oznacza jednoczesnego przyznania prawa do kopiowania lub korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujących Dźwig Polska.
8.3. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z zawartości, utworów lub informacji znajdujących się na Stronach i ich nieuprawniona reprodukcja, retransmisja lub inne użycie jakiegokolwiek elementu Strony, może naruszać prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prywatność i inne prawa Schindler lub podmiotów trzecich.
8.4. Zabronione jest wykorzystywanie zawartości Stron do celów komercyjnych bez licencji od Dźwig Polska lub naszych licencjodawców. Prośby o zgodę na reprodukcję i retransmisję można kierować na adres: ………………..@……….com

9. Linki do innych stron internetowych

9.1. Strony mogą zawierać materiały podmiotów trzecich lub linki do innych stron internetowych. Dźwig Polska nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i wchodząc na te strony, robisz to na własne ryzyko.
9.2. Linki do innych stron internetowych są udostępniane na Stronach jedynie dla Twojej informacji i wygody. Dźwig Polska nie sprawdza stron internetowych podmiotów trzecich i stron internetowych zawierających linki do Stron. Dźwig Polska nie odpowiada za zawartość tego typu stron internetowych i innych stron połączonych przy pomocy linków ze Stronami.
9.3. Dźwig Polska nie odpowiada za dostępność zewnętrznych stron internetowych i ich zasoby oraz nie potwierdza i nie odpowiada za żadną z treści, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych. Framing, deep-linking, scraping i inne podobne procesy są zakazane i Dźwig Polska nie ponosi za nie odpowiedzialności.
9.4. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z Polityką Prywatności Strony Internetowej Dźwig Polska.

10. Polityka Prywatności Strony Internetowej Dźwig Polska

Internet jest otwartą siecią, do której dostęp może mieć każdy, co czyni go przestrzenią o ograniczonym stopniu bezpieczeństwa. Zważywszy na panujące standardy w zakresie ochrony danych osobowych, Dźwig Polska wdraża Politykę Prywatności Strony Internetowej Dźwig Polska, do której dostęp uzyskasz, klikając w następujący link: Polityki Prywatności.

11. Polityka Ciasteczek Schindler

Zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Stron przy pomocy Ciasteczek. Więcej informacji zdobędziesz, zapoznając się z Polityką Ciasteczek Dźwig Polska, do której dostęp uzyskasz, klikając w następujący link: Polityki Ciasteczek.

12. Szczególne warunki korzystania

Dostęp lub używanie niektórych części Stron może podlegać szczególnym zasadom. W wypadku konfliktu, szczególne zasady będą stosowane z pierwszeństwem przed Ogólnymi Warunkami.

13. Zmiany Ogólnych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Ogólnych Warunków w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Wyrażasz zgodę na związanie zmodyfikowanymi Ogólnymi Warunkami przez dalsze korzystanie ze Stron.

14. Konsekwencje naruszenia

14.1. W razie powzięcia przez nas wiadomości o naruszeniu przez Ciebie postanowień Ogólnych Warunków, możemy natychmiast wdrożyć działania naprawcze, włączając w to uniemożliwienie dostępu do usług oferowanych przez Dźwig Polska, a także usunięcie jakichkolwiek udostępnionych przez Ciebie na Stronach informacji, danych i treści – w każdym momencie, w dowolnym zakresie i bez zawiadomienia.
14.2. Jeżeli w wyniku dokonanego przez Ciebie naruszenia doznamy szkody, będziemy uprawnieni do domagania się od Ciebie odszkodowania.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

15.1. Wszelkie kwestie związane z używaniem Stron i wynikłe spory polegać będą wyłącznie prawu polskiemu.
15.2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wyłączna właściwość przysługuje sądowi właściwemu dla siedziby Dźwig Polska Sp. z o.o. Zastrzeżenie to nie dotyczy spraw o których mowa w ust. 1 wynikłych ze sporów z konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

16. Jak nawiązać z nami kontakt?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi odnoszące się do Ogólnych Warunków, skontaktuj się z nami przy użyciu:
Adres: Dźwig Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 49A, 07-100 Toruń
Numeru telefonu: …………………………….
Adresu e-mail: …………………………

Jesteśmy w stanie spełnić każde życzenie naszych Klientów!

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad działalnością spółek średniej wielkości niezbędne jest nadanie im odpowiedniej struktury organizacyjno-funkcjonalnej.
W zakresie konserwacji naszym priorytetem jest spełnienie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Przepisy określają zakres przeglądów oraz ich cykliczność - minimum raz na 30 dni.
Struktura funkcjonalna naszej spółki to wyspecjalizowane służby:
Konserwacyjne
Zlokalizowane bezpośrednio w terenie, wyposażone w środki łączności i odpowiedni sprzęt techniczny
Zaopatrzeniowe
Magazyn główny oraz magazyny pomocnicze zlokalizowane w miejscu siedziby ekip
Pogotowie techniczne
Całodobowe pogotowie techniczne pełnione jest przez pary uprawnionych dyżurnych konserwatorów