Świadczenie przez naszą firmę usług konserwacji urządzeń transportu bliskiego oparte jest przede wszystkim na powszechnie obowiązujących przepisach prawnych uregulowanych w ustawie z dnia 21-12-2000 r. o dozorze technicznym oraz w aktach wykonawczych.

Czynności konserwatorskie zawsze uwzględniają wytyczne producenta zawarte w instrukcji. Poza tym ich zakres może być rozszerzony na podstawie indywidualnych ustaleń z naszymi Klientami.

Do ekip konserwatorskich należy w szczególności:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji;

2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

d) prawidłowości obsługi UTB;

3) sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,

b) toru jezdnego dźwignic szynowych,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej;

4) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

5) odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności;

6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

Konserwujący w ramach czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane

Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 29-10-2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, o ile wytwórca nie określa inaczej.

Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na wniosek eksploatującego, w następujących przypadkach:

1) po wymianie:

a) cięgien nośnych,

b) urządzeń chwytających,

c) zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,

d) mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,

e) urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;

2) po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;

3) po naprawie konstrukcji nośnej UTB lub jego elementów;

4) po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;

5) zmiany miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu.